Quiz Topic | English
Kathmandu (25 questions)
Class: Class 9 English

The Sound of Music (30 questions)
Class: Class 9 English

The Snake and the Mirror (30 questions)
Class: Class 9 English

The Little Girl (30 questions)
Class: Class 9 English

The Fun They Had (30 questions)
Class: Class 9 English

A Truly Beautiful Mind (30 questions)
Class: Class 9 English

The Bond of Love (25 questions)
Class: Class 9 English

Packing (30 questions)
Class: Class 9 English

My Childhood (35 questions)
Class: Class 9 English

Wind (Poem) (18 questions)
Class: Class 9 English

The Road Not Taken (Poem) (10 questions)
Class: Class 9 English

Reach for the Top (33 questions)
Class: Class 9 English

Rain on the Roof (Poem) (12 questions)
Class: Class 9 English

If I Were You (10 questions)
Class: Class 9 English

The Duck and the Kangaroo (Poem) (13 questions)
Class: Class 9 English

The Lake Isle of Innisfree (Poem) (21 questions)
Class: Class 9 English

On Killing a Tree (Poem) (13 questions)
Class: Class 9 English

No Men are Foreign (Poem) (15 questions)
Class: Class 9 English

A Legend of the Northland (Poem) (15 questions)
Class: Class 9 English

The Snake Trying (Poem) (12 questions)
Class: Class 9 English